o nás | realizace | výstavy | dotace | dotazník | kariéra | kontakty

Čistá energie Praha 2013

Dotace na solární systémy pro přípravu teplé vody

Dotace je určena fyzické nebo právnické osobě s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, která na území hl. m. Prahy změnila topný systém ve prospěch ušlechtilých paliv, případně instalovala systém využívající obnovitelné zdroje energie (dále jen „OZE“) v bytě nebo objektu, který obsahuje převážně trvale obývané byty, a které neslouží k podnikání (např. ubytovací zařízení typu hotel, hostel, penzion apod.).

Výše dotace je u solárních systémů 5.000 Kč/m2 (absorpční plochy), maximálně však 50 % doložených nákladů a 40.000,- Kč na jeden systém.

Více informací o programu Čistá energie Praha 2013 najdete na stánkách Magistrátu hl. m Prahy: http://envis.praha-mesto.cz

Zelená úsporám

Příjem žádostí o státní dotaci z programu Zelená úsporám je v současné době bohužel pozastaven. Bližší informace o státní dotaci najdete na www.zelenausporam.cz

Kdo může žádat

Program je určen primárně fyzickým osobám, tedy vlastníkům rodinných domů a bytových jednotek. Zapojit se ale do něj mohou i společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby. 

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která podléhá daňové povinnosti podle zákona o dani z nemovitosti (338/1992 Sb.) a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.

C.3 INSTALACE SOLÁRNĚ-TERMICKÝCH KOLEKTORŮ

V této oblasti je podporována instalace solárně-termických kolektorů na rodinné a bytové domy (novostavby i stávající stavby), a to buď pro přípravu teplé vody, nebo pro kombinaci přípravy teplé vody a přitápění. 

Podporovány nebudou fotovoltaické systémy určené k výrobě elektrické energie. 

Jaké podmínky je nutno splnit? 

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení minimálního ročního předpokládaného zisku energie, a to:
- 350 kWh/m2 kolektorové absorpční plochy
- celkem 1 500 kWh pro instalaci na rodinném domě
- celkem 1 000 kWh na bytovou jednotku pro instalaci na bytovém domě. 

U instalace, která slouží zároveň k přitápění, se požadované hodnoty předpokládaného zisku za instalaci zvyšují 1,3krát.

VÝŠE PODPORY

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY - 55.000,- Kč

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY A PŘITÁPĚNÍ - 80 000 Kč

Bližší informace o státní podpoře naleznete na www.zelenausporam.cz 

 

 

Verze: 2.2 (up-date 6. března 2012 10:00)